Tematická študijná skupina Prisťahovalectvo a integrácia

EHSV zriadil tematickú študijnú skupinu Prisťahovalectvo a integrácia zloženú z rôznych sekcií EHSV. Skupina sa zaoberá rôznymi oblasťami politiky a zastupuje skupiny Zamestnávatelia, Pracovníci a Rozmanitá Európa. Ciele tejto skupiny, ktorá podporuje prácu EHSV v oblasti migrácie a azylu, sú:

  • podporovať rozvoj spoločnej európskej prisťahovaleckej a integračnej politiky založenej na zásadách základných práv a solidarity s výrazným zapojením občianskej spoločnosti,
  • pripravovať príspevok EHSV k Európskemu fóru pre migráciu (EMF),
  • konkretizovať úlohu EHSV ako sprostredkovateľa medzi organizovanou občianskou spoločnosťou a európskymi inštitúciami v oblasti politiky migrácie a integrácie migrantov.

Od roku 2009 tematická študijná skupina Prisťahovalectvo a integrácia vypracúva stanoviská a usporadúva vypočutia a konferencie na rôzne témy týkajúce sa integrácie (napr. prínos podnikateľov z radov prisťahovalcov pre hospodárstvo, sociálna inovácia pre začlenenie utečencov a podpora občianskej spoločnosti pre migrantov a utečencov). Na tento účel spolupracuje s externými partnermi z občianskej spoločnosti, akademickej obce, vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ. Členovia skupiny sa aktívne zapájajú do EMF. Skupina tiež organizuje konzultačné schôdze o forme alebo témach nadchádzajúcich stretnutí EMF.