Tematická študijná skupina Integrácia Rómov

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v EÚ, pričom ich počet sa odhaduje na približne šesť miliónov. Mnohí z nich sa vo svojom každodennom živote naďalej stretávajú s predsudkami, netoleranciou, diskrimináciou a sociálnym vylúčením, a to napriek tomu, že sú integrálnou súčasťou európskej civilizácie viac ako tisíc rokov. Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (NRIS) a odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch podnecujú k ich aktívnemu začleneniu a podporujú členské štáty pri riešení problematiky začleňovania Rómov. Väčšina členských štátov už NRIS prijala.

Z údajov o situácii Rómov v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, bývania a zdravia, ktoré poskytla Európska agentúra pre základné práva, vyplýva, že pokrok pri vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov je pomalý. Pretrváva diskriminácia a neznášanlivosť voči Rómom a mnohí Rómovia sa naďalej de facto stretávajú so segregáciou v oblastiach bývania a vzdelávania.

EHSV zriadil tematickú študijnú skupinu Integrácia Rómov zloženú z rôznych sekcií EHSV. Skupina sa venuje rôznym oblastiam politiky a zastupuje skupiny Zamestnávatelia, Pracovníci a Rozmanitá Európa. Ciele tejto skupiny sú:

  • zhromaždiť názory občianskej spoločnosti na vykonávanie NRIS a podporiť ich aktívne zapojenie do spoločnosti,
  • poskytovať občianskej spoločnosti, najmä rómskym organizáciám, príležitosti na vypočutie, určovanie osvedčených postupov a ich výmenu,
  • podávať správy a pripravovať odporúčania týkajúce sa začlenenia Rómov.