Opatrenia v oblasti transparentnosti

Predsedníctvo EHSV 25. októbra 2022 v zásade rozhodlo, že EHSV sa bude podieľať na registri transparentnosti EÚ, ktorý bol zriadený na základe medziinštitucionálnej dohody z 20. mája 2021 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou.

Predsedníctvo EHSV prijalo 21. marca 2023 rozhodnutie o rešpektovaní zásad registra transparentnosti prostredníctvom týchto troch opatrení:

  1. odporúčanie pre členov EHSV, ktorí zastávajú funkcie, aby sa stretávali len zo zaregistrovanými zástupcami zainteresovanách strán;
  2. povinnosť pre členov EHSV, ktorí zastávajú funkcie, zverejňovať zoznamy svojich stretnutí;
  3. možnosť pre spravodajcov EHSV pripojiť k svojim stanoviskám tzv. legislatívnu stopu.

Možno povedať, že uvedené opatrenia týkajúce sa transparentnosti sú v súlade s duchom medziinštitucionálnej dohody. Môžu teda prispieť k dobrému menu EHSV, ktorý sa zaviazal dodržiavať etické zásady integrity, otvorenosti, starostlivosti, čestnosti a zodpovednosti uvedené v článku 1 jeho etického kódexu.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint