Μέτρα διαφάνειας

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ αποφάσισε καταρχήν υπέρ της συμμετοχής της ΕΟΚΕ στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, που θεσπίστηκε με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Μαΐου 2021 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 21 Μαρτίου, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ενέκρινε απόφαση σχετικά με τη συμμόρφωση με το Μητρώο Διαφάνειας, η οποία περιλαμβάνει τρία μέτρα, και συγκεκριμένα:

  1. σύσταση προς τα αξιωματούχα μέλη της ΕΟΚΕ να συναντώνται μόνο με εγγεγραμμένους ενδιαφερόμενους φορείς·
  2. την υποχρέωση των μελών της ΕΟΚΕ που κατέχουν αξιώματα να δημοσιεύουν τους καταλόγους των συναντήσεών τους·
  3. τη δυνατότητα των εισηγητών της ΕΟΚΕ να επισυνάπτουν «νομοθετικό αποτύπωμα» στις γνωμοδοτήσεις τους.

Τα μέτρα διαφάνειας που περιγράφονται ανωτέρω μπορούν να θεωρηθούν σύμφωνα με το πνεύμα της διοργανικής συμφωνίας. Ως εκ τούτου, μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα της ΕΟΚΕ όσον αφορά την προσήλωσή της στις δεοντολογικές αρχές της ακεραιότητας, του ανοικτού χαρακτήρα, της επιμέλειας, της εντιμότητας και της λογοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κώδικα δεοντολογίας της.

Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint