Läbipaistvusmeetmed

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juhatus tegi 25. oktoobril 2022 põhimõttelise otsuse komitee osalemise kohta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 20. mai 2021. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega loodud ELi läbipaistvusregistris.

21. märtsil võttis komitee juhatus vastu läbipaistvusregistri järgimist käsitleva otsuse, mis hõlmab kolme meedet:

  1. soovitus komitee ametikandjatest liikmetele kohtuda ainult registreeritud sidusrühmadega;
  2. komitee ametikandjatest liikmete kohustus avaldada oma koosolekute nimekirjad;
  3. komitee raportööride võimalus lisada oma arvamustele n-ö õigusloomeline jalajälg.

Eelkirjeldatud läbipaistvusmeetmeid võib kaaluda institutsioonidevahelise kokkuleppe vaimus. Seega tugevdavad need komitee kuvandit, et järgitakse selliseid põhimõtteid nagu eetilisus, avatus, hoolikus, ausus ja vastutustunne, mis on kooskõlas komitee käitumisjuhendi artikliga 1.

Kõnealune otsus jõustub 1. juunil.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint