O Komitecie

This page is also available inDeklaracja misji EKES-u

EKES, zaangażowany w projekt integracji europejskiej, umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego państw członkowskich wyrażanie opinii na poziomie europejskim i w ten sposób przyczynia się do umacniania demokratycznej legitymacji Unii Europejskiej oraz do zwiększania skuteczności jej działań.

Wywiązuje się z trzech podstawowych zadań, a mianowicie:

 • przyczynia się do tego, by polityki i prawodawstwo europejskie były lepiej dostosowane do sytuacji gospodarczej, społecznej i obywatelskiej w terenie, wspomagając Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską dzięki doświadczeniu swych członkiń i członków, mandatowi przedstawicielskiemu, dialogowi i poszukiwaniu porozumienia w imię interesu ogólnego,
 • działa na rzecz rozwoju Unii Europejskiej w większym stopniu opartej na uczestnictwie i pozostającej w bliższym kontakcie z opinią publiczną, sprawując funkcję forum instytucjonalnego reprezentującego zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, informującego go, wyrażającego jego poglądy i zapewniającego dialog z nim,
 • propaguje wartości, które są fundamentem integracji europejskiej, i przyczynia się do postępu demokracji – również uczestniczącej – i do umocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na świecie.

Działalność EKES-u

EKES jest organem doradczym, który zapewnia przedstawicielom europejskich grup interesów społeczno-zawodowych i innych forum, na którym mogą wyrażać zdanie w kwestiach związanych z UE. Jego opinie są przekazywane Radzie, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. Ma on zatem do odegrania pierwszoplanową rolę w procesie decyzyjnym Unii.

Kierownictwo

Początki

Komitet Ekonomiczno-Społeczny powstał na mocy traktatu rzymskiego z 1957 r. w celu włączenia grup interesów gospodarczych i społecznych w tworzenie wspólnego rynku oraz zapewnienia struktury instytucjonalnej służącej informowaniu Komisji Europejskiej i Rady Ministrów o zagadnieniach Wspólnoty Europejskiej.

Jednolity akt europejski (1986 r.), traktat z Maastricht (1992 r.), traktat z Amsterdamu (1997 r.) i traktat z Nicei (2000 r.) wzmocniły rolę EKES-u.

Skład

EKES liczy 329 członkiń i członków, którzy wywodzą się z grup interesów gospodarczych i społecznych w Europie.

Kandydaturę członkiń i członków proponują rządy państw członkowskich, a mianuje ich Rada Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Ostatnie odnowienie kadencji miało miejsce w październiku 2020 r. na lata 2020–2025.

Członkinie i członkowie należą do jednej z trzech Grup:

Na państwa członkowskie przypada następująca liczba członków:

 • Francja, Niemcy, Włochy: 24
 • Polska, Hiszpania: 21
 • Rumunia: 15
 • Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Niderlandy, Portugalia i Szwecja: 12
 • Chorwacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja: 9
 • Łotwa, Słowenia i Estonia: 7
 • Cypr, Luksemburg: 6
 • Malta: 5

Mandat członkiń i członków

Zadaniem członkiń i członków jest wydawanie opinii dla Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego na tematy o znaczeniu europejskim.

Rola doradcza

W niektórych przypadkach konsultacja Komisji czy też Rady z EKES-em jest obowiązkowa, a w innych – fakultatywna. EKES może jednak również przyjmować opinie z inicjatywy własnej. Jednolity akt europejski (z 17 lutego 1986 r.) i traktat z Maastricht (7 lutego 1992 r.) rozszerzyły zakres zagadnień, które wymagają zasięgnięcia opinii Komitetu. Traktat z Amsterdamu dodatkowo rozszerzył zakres obszarów wymagających wydania opinii przez Komitet i umożliwił Parlamentowi Europejskiemu konsultowanie się z nim. EKES sporządza średnio 170 dokumentów doradczych i opinii rocznie (z czego około 15% wydaje z inicjatywy własnej). Wszystkie opinie są przekazywane organom decyzyjnym UE, a następnie – publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Rola w zakresie informowania i integracji

W ciągu ostatnich kilku lat EKES wzmocnił swoją rolę w Unii Europejskiej i wykroczył poza podstawowe zadania powierzone mu w traktatach. Pełni funkcję Forum Jednolitego Rynku i, przy wsparciu innych organów UE, organizuje szereg wydarzeń mających na celu przybliżenie UE obywatelom.

Organizacja

1. Kierownictwo i Prezydium

Co dwa i pół roku EKES wybiera Prezydium składające się z przewodniczącej/przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na zasadzie rotacji z każdej z trzech Grup.

Osoba sprawująca funkcję przewodniczącego odpowiada za właściwy przebieg działań Komitetu. Wspierają ją wiceprzewodniczący, z których jeden odpowiada za komunikację, a drugi – za budżet.

Osoba przewodnicząca EKES-owi reprezentuje go w relacjach z organami zewnętrznymi.

W zakres kompetencji Prezydium i przewodniczącej/przewodniczącego EKES-u wchodzą wspólne briefingi (stosunki z EFTA, państwami Europy Środkowo-Wschodniej, Unią Maghrebu Arabskiego, państwami AKP, Ameryką Łacińską i innymi państwami trzecimi oraz z Europą obywateli).

Głównym zadaniem Prezydium jest organizacja i koordynacja prac organów EKES-u oraz wytyczanie kierunków politycznych jego działalności.

2. Sekcje

Komitet składa się z sześciu sekcji:

 • Unia Gospodarcza i Walutowa oraz Spójność Gospodarcza i Społeczna (ECO)
 • Jednolity Rynek, Produkcja i Konsumpcja (INT)
 • Transport, Energia, Infrastruktura i Społeczeństwo Informacyjne (TEN)
 • Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Obywatelstwo (SOC)
 • Rolnictwo, Rozwój Wsi i Środowisko Naturalne (NAT)
 • Stosunki Zewnętrzne (REX)

Komitet Konsultacyjny ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) został włączony do struktury EKES-u po wygaśnięciu traktatu EWWiS w lipcu 2002 r.

3. Grupy analityczne

Opinie sekcji sporządzane są przez grupy analityczne. Zazwyczaj w ich skład wchodzi 12 członkiń i członków, w tym sprawozdawczyni/sprawozdawca. Członkowie grupy analitycznej mogą korzystać z pomocy doradców.

4. Podkomitety

EKES może powoływać tymczasowe podkomitety zajmujące się konkretnymi kwestiami. Działają one na takich samych zasadach jak sekcje.

5. Sesja plenarna

Co do zasady posiedzenia Komitetu w pełnym składzie odbywają się na sesji plenarnej dziewięć razy w roku. Na sesjach plenarnych opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów na podstawie opinii sekcji. Są przekazywane innym instytucjom i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Sekretariat Generalny

Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Generalny, na którego czele stoi sekretarz generalny. Podlega on osobie przewodniczącej Komitetowi, która reprezentuje Prezydium.

W EKES-ie zatrudnionych jest około 700 pracowników. Od 1 stycznia 1995 r. niektóre służby EKES-u i Komitetu Regionów są wspólne, na przykład logistyka, technologie informacyjne (IT) i tłumaczenia pisemne.

Downloads

Kształtowanie Europy - Najnowsze osiągnięcia EKES-u - Edycja 2021

Dowiedz się, co EKES może zrobić dla Ciebie

Osiągnięcia EKES-u 2020 - Patrząc w przeszłość, wychodząc w przyszłość

The PowerPoint presentation of the Committee 2021

EESC President Christa Schweng - Priorities

The EESC in the interinstitutional framework

EESC meetings calendar 2022

Annual activity report 2021

Annual activity report 2020

Annual activity report 2019

Annual Activity Report 2018

Annual Activity Report 2017