Usługi świadczone w interesie ogólnym

This page is also available in

Usługi świadczone w interesie ogólnym są podporą europejskiego modelu społecznego i społecznej gospodarki rynkowej.

Obejmują one obszary takie jak mieszkalnictwo, zaopatrzenie w wodę i energię, gospodarka odpadami i odprowadzanie ścieków, transport publiczny, zdrowie, usługi socjalne, sprawy młodzieży i rodziny, kwestie kultury i komunikacji w społeczeństwie, w tym radio i telewizję, internet i telefonię.

Usługi świadczone w interesie ogólnym pomagają obywatelom w prowadzeniu godnego życia i gwarantują wszystkim prawo dostępu do podstawowych dóbr i usług. Zapewniają sprawiedliwość, spójność i integrację społeczną i przyczyniają się do równego traktowania wszystkich obywateli UE.

Stanowią główny aspekt promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także rozwoju zrównoważonego.

Chronią również przed najbardziej szkodliwymi skutkami społecznymi i regionalnymi, gdyż opierają się na dążeniu do zagwarantowania powszechnego dostępu do podstawowych towarów i usług oraz podstawowych praw.

EKES utworzył tymczasową grupę analityczną ds. usług świadczonych w interesie ogólnym (TSG SGI), której zadaniem jest zapoznanie się z obawami europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczących tego rodzaju usług i propagowanie ich poglądów.

Nadrzędnym celem jest zagwarantowanie, że wszyscy europejscy obywatele będą mieć dostęp do wysokiej jakości przystępnych cenowo usług świadczonych w interesie ogólnym.