Sekcja Stosunków Zewnętrznych (REX)

Sekcja Stosunków Zewnętrznych EKES-u (REX) ma za zadanie monitorować działania zewnętrzne Komitetu za pośrednictwem dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z państw trzecich i regionów, z którymi UE utrzymuje oficjalne stosunki. Ponadto aktywnie śledzi unijną politykę handlu i rozwoju.

  1. W ramach Sekcji REX działa kilka komitetów monitorujących, złożonych z członków EKES-u, którzy śledzą wydarzenia i ukierunkowują prace sekcji w tych różnorakich obszarach.
  2. W skład wspólnych komitetów konsultacyjnych (WKK) wchodzą za każdym razem członkowie EKES-u i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego z kraju, z którym UE podpisała układ o stowarzyszeniu lub podobną umowę. Zadaniem tych struktur jest przyjmowanie zaleceń przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na temat różnorodnych aspektów stosunków dwustronnych. Zbliżoną rolę odgrywają komitety konsultacyjne, tyle że odnoszą się nie do pojedynczego kraju, lecz do grupy państw.
  3. Platformy społeczeństwa obywatelskiego przypominają WKK, jednak reprezentacja ze strony UE obejmuje tutaj obok EKES-u także inne europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Platformy te tworzy się na podstawie układów o stowarzyszeniu z krajami partnerskimi ze wschodu.
  4. EKES ustanowił także okrągły stół z Radą Społeczno-Gospodarczą Chin.
  5. Wewnętrzne grupy doradcze to struktury powołane w ramach umów o wolnym handlu lub poświęconych wolnemu handlowi rozdziałów układów o stowarzyszeniu. Mają one za zadanie doradzać DG ds. Handlu Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z rozdziałami umów o wolnym handlu dotyczącymi handlu i rozwoju zrównoważonego. Nie są organami dwustronnymi. Państwa będące sygnatariuszami umów z UE mają własne wewnętrzne grupy doradcze, które doradzają swoim rządom krajowym. Zarówno wewnętrzne grupy doradcze UE, jak i ich odpowiedniczki w państwach trzecich mogą organizować posiedzenia między sobą. EKES (Sekcja REX) pełni funkcję sekretariatu wewnętrznych grup doradczych UE.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies