Zatrudnienie

W warunkach skromnego ożywienia koniunktury, jakie odnotowano w ostatnich latach, w UE rośnie ogólny poziom zatrudnienia i maleje bezrobocie. Mimo to obecna stopa bezrobocia długotrwałego i bezrobocie młodzieży są w dalszym ciągu niedopuszczalne. Pierwszym priorytetem Europy musi być stworzenie większej liczby miejsc pracy o wysokiej jakości. Wymaga to szczególnie wiele wysiłku w świetle strukturalnych czynników zmiany, takich jak innowacje technologiczne i globalizacja, które stanowią dla rynku pracy zarówno możliwości, jak i wyzwania.

Główną odpowiedzialność za politykę zatrudnienia ponoszą państwa członkowskie. Unia wszakże współpracuje z nimi przy realizacji skoordynowanej strategii, jaką jest europejska strategia zatrudnienia. Propaguje współpracę między państwami członkowskimi oraz wspiera i ocenia ich starania, głównie za pośrednictwem europejskiego semestru i wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia oraz w drodze monitorowania polityk krajowych (wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu, krajowe programy reform oraz zalecenia dla poszczególnych krajów).

W kwestiach dotyczących zatrudnienia Komisja Europejska ma obowiązek zasięgać opinii EKES-u. EKES przyjął opinie w sprawie wszystkich najważniejszych inicjatyw podejmowanych na szczeblu UE (jak np. europejski filar praw socjalnych, wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia, pakiet dotyczący zatrudnienia, gwarancja dla młodzieży).

Sprawami związanymi z zatrudnieniem zajmuje się zwykle Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC), a w szczególności działające w jej ramach Centrum Monitorowania Rynku Pracy, które śledzi tendencje i wyzwania wpływające na siłę roboczą i rynek pracy w Europie.