Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI)

This page is also available in

Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (znana pod francuskim akronimem CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) analizuje zmiany następujące w wielu różnych sektorach przemysłu, śledząc ich ewolucję i zajmując się nimi zgodnie z wartościami europejskiego modelu gospodarczego i społecznego.

CCMI jest następcą komisji konsultacyjnej ECSC (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali), która przestała istnieć dnia 23 lipca 2002 r. Została ona powołana jako odrębny organ EKES-u i posiada zakres kompetencji obejmujący wszystkie sektory przemysłu zarówno wytwórczego, jak i usług.

CCMI składa się z członków EKES-u i delegatów zewnętrznych. Mianowanych przez EKES spośród stowarzyszeń sektorowych reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na szczeblu europejskim.

Przewodniczący CCMI jest członkiem EKES-u, a współprzewodniczący – delegatem.

Kompetencje CCMI to:

  • dalsze zajmowanie się tymi obszarami przemysłu węgla i stali oraz łańcuchami ich produkcji i zużycia, w których UE aktywnie działa;
  • zajmowanie się wpływem przemian przemysłowych na inne sektory przemysłu i usług, a bardziej ogólnie rzecz ujmując, na przykład na zatrudnienie, politykę społeczną i strukturalną, rozwój zrównoważony, transformację energetyki itd.;
  • ostatnio zainteresowanie kwestią zmiany cyfrowej w przemyśle i jej wpływem sektorowym i społecznym, na przykład w odniesieniu do sektora usługowego, finansowego i motoryzacyjnego oraz służby zdrowia, a także wpływem zmiany cyfrowej w przemyśle na szkolenie zawodowe, kształcenie, partnerstwa publiczno-prywatne, dialog społeczny i obywatelski oraz ogólne przejście z Industry 4.0 do Society 4.0.

CCMI może wyrażać poglądy za pomocą opinii obligatoryjnych zgodnie z postanowieniami Traktatu, opinii fakultatywnych i rozpoznawczych na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, opinii z inicjatywy własnej, raportów informacyjnych oraz organizowanych przez siebie konferencji i wysłuchań.

Utrzymuje ścisłe stosunki robocze z innymi instytucjami oraz agencjami UE, a także z organizacjami reprezentującymi różne dziedziny.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports