Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI)

Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (znana pod francuskim akronimem CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) analizuje zmiany następujące w wielu różnych sektorach przemysłu, śledząc ich ewolucję i zajmując się nimi zgodnie z wartościami europejskiego modelu gospodarczego i społecznego.

CCMI jest następcą komisji konsultacyjnej ECSC (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali), która przestała istnieć dnia 23 lipca 2002 r. Została ona powołana jako odrębny organ EKES-u i posiada zakres kompetencji obejmujący wszystkie sektory przemysłu zarówno wytwórczego, jak i usług.

CCMI składa się z członków EKES-u i delegatów zewnętrznych. Mianowanych przez EKES spośród stowarzyszeń sektorowych reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na szczeblu europejskim.

Przewodniczący CCMI jest członkiem EKES-u, a współprzewodniczący – delegatem.

Kompetencje CCMI to:

  • dalsze zajmowanie się tymi obszarami przemysłu węgla i stali oraz łańcuchami ich produkcji i zużycia, w których UE aktywnie działa;
  • zajmowanie się wpływem przemian przemysłowych na inne sektory przemysłu i usług, a bardziej ogólnie rzecz ujmując, na przykład na zatrudnienie, politykę społeczną i strukturalną, rozwój zrównoważony, transformację energetyki itd.;
  • ostatnio zainteresowanie kwestią zmiany cyfrowej w przemyśle i jej wpływem sektorowym i społecznym, na przykład w odniesieniu do sektora usługowego, finansowego i motoryzacyjnego oraz służby zdrowia, a także wpływem zmiany cyfrowej w przemyśle na szkolenie zawodowe, kształcenie, partnerstwa publiczno-prywatne, dialog społeczny i obywatelski oraz ogólne przejście z Industry 4.0 do Society 4.0.

CCMI może wyrażać poglądy za pomocą opinii obligatoryjnych zgodnie z postanowieniami Traktatu, opinii fakultatywnych i rozpoznawczych na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, opinii z inicjatywy własnej, raportów informacyjnych oraz organizowanych przez siebie konferencji i wysłuchań.

Utrzymuje ścisłe stosunki robocze z innymi instytucjami oraz agencjami UE, a także z organizacjami reprezentującymi różne dziedziny.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports