Działania w dziedzinie klimatu

Przyjęcie porozumienia klimatycznego z Paryża otwiera nową erę globalnej współpracy w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej, mającej na celu utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2ºC. EKES podejmuje aktywne działania w kwestiach klimatycznych, wspierając porozumienie paryskie i organizując spotkania zachęcające społeczeństwo obywatelskie do czynnego udziału. Sporządza opinie na szereg różnych tematów, takich jak sprawiedliwość klimatyczna, sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej oraz potrzeba wielopoziomowej współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami w dziedzinie zarządzania dotyczącego klimatu. Bierze udział w corocznych Konferencjach Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu i w szczytach społeczeństwa obywatelskiego dotyczących klimatu z udziałem podmiotów pozarządowych.