Obrady Młodzieżowych Okrągłych Stołów ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju to przestrzeń regularnego, zorganizowanego i konstruktywnego dialogu między młodzieżą a decydentami UE, zapoczątkowanego po przyjęciu opinii EKES-u „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE”.

Obrady europejskich młodzieżowych okrągłych stołów mają miejsce dwa razy w roku i są organizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży, Generation Climate Europe i Komisją Europejską. Każda sesja unijnego młodzieżowego okrągłego stołu zajmuje się konkretną kwestią związaną z klimatem i zrównoważonym rozwojem i za każdym razem grupa około dziesięciorga przedstawicieli młodzieży spotyka się z komisarzem, którego zakres obowiązków pokrywa się z tematem danej dyskusji.

Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju obejmują mechanizm monitorowania, mający zapewnić, że Komisja Europejska należycie uwzględnia postulaty młodych ludzi. Po każdej sesji młodzi uczestnicy przedkładają odpowiedniemu komisarzowi dokument zawierający ich postulaty polityczne. Komisarz, przy wsparciu właściwych dyrekcji generalnych, zobowiązuje się do udzielenia na nie w kolejnym miesiącu jasnej pisemnej odpowiedzi. Oba dokumenty są następnie publikowane na stronie internetowej wydarzenia.

Aby śledzić sesje okrągłego stołu, nie trzeba się nigdzie rejestrować – obrady są zawsze transmitowane

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!