Rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwo

Wspólna polityka rolna (WPR) jest zasadniczym obszarem polityki unijnej, który zapewnia zrównoważone dostawy bezpiecznej, przystępnej cenowo i wysokiej jakości żywności 500 mln obywateli UE, dając 11 mln europejskich rolników odpowiednie źródło dochodów i odgrywając kluczową rolę w rozwoju społecznym, środowiskowym i gospodarczym na wszystkich obszarach wiejskich w Europie.

WPR służy Europie i obywatelom UE od ponad 60 lat. Jednak od czasu jej zapoczątkowania w 1962 r. świat znacznie się zmienił. Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, spadek jakości gleby, niedobór wody, wyludnianie się obszarów wiejskich i przeszkody w wymianie pokoleń należą do największych wyzwań stojących obecnie przed europejskim rolnictwem.

Podejmujemy starania na rzecz promowania zrównoważonego rolnictwa i wyważonego rozwoju terytorialnego w Europie za pośrednictwem Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT).

Nasza działalność polega na proponowaniu skuteczniejszych środków politycznych i realistycznych rozwiązań w celu zapewnienia ochrony środowiska i skuteczniejszego wykorzystania zasobów naturalnych w rolnictwie, tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, zapewnienia ustawicznego szkolenia zawodowego, wsparcia dla drobnych producentów rolnych, kobiet i osób młodych, bezpiecznej dzierżawy gruntu i dostaw wysokiej jakości, bezpiecznej żywności. Zaapelowaliśmy również o bardziej wyważony rozwój wszystkich części UE w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w związku z przyspieszającą w Europie urbanizacją.