Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO)

This page is also available in

Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) jest jedną z sześciu sekcji specjalistycznych EKES-u. Jej głównym zadaniem jest sporządzanie i przedkładanie do przyjęcia przez Zgromadzenie Plenarne EKES-u opinii odzwierciedlających poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w następujących obszarach polityki UE:

  • W dziedzinie unii gospodarczej i walutowej (UGW) Sekcja ECO debatuje nad koordynacją polityki gospodarczej i budżetowej w ramach europejskiego semestru, inicjatywami na rzecz pogłębienia i uzupełnienia struktury UGW w następstwie kryzysu gospodarczego oraz innymi kwestiami dotyczącymi zarządzania gospodarczego związanymi z zapewnieniem stabilności, wzrostu i zatrudnienia.
  • W zakres kompetencji sekcji ECO wchodzą kwestie dotyczące perspektyw finansowych, środków własnych i budżetu Unii Europejskiej oraz zagadnienia statystyczne.
  • Jeśli chodzi o politykę podatkową, Sekcja ECO zajmuje się problemami związanymi z harmonizacją podatków i zbliżaniem przepisów.
  • Dyskutuje również nad kwestiami dotyczącymi stabilności, funkcjonowania i integracji rynków finansowych i kapitałowych.
  • Do kompetencji Sekcji ECO należy też polityka spójności oraz polityka regionalna i miejska, których celem jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Oprócz opracowywania opinii, sekcja regularnie organizuje wysłuchania publiczne i debaty tematyczne dotyczące aktualnych zagadnień w obszarach wchodzących w zakres jej kompetencji. Ponadto członkowie Sekcji ECO często biorą udział w różnych wydarzeniach w Brukseli, a także w całej UE, co sprzyja utrzymaniu bliskich kontaktów między decydentami a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Dwunastu członków Sekcji ECO tworzy prezydium, które odpowiada za koordynowanie prac sekcji. Sekcja powołała stałą grupę roboczą, która przygotowuje opinie na temat zarządzania gospodarczego i budżetowego strefy euro.

Działania członków Sekcji ECO wspiera sekretariat.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018