Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT)

This page is also available in

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT) zajmuje się różnorodnymi obszarami polityki związanymi z przemysłem, konkurencją, usługami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz przedsiębiorstwami gospodarki społecznej. Ponadto dyskutuje i przyjmuje opinie na temat badań i innowacji, ochrony konsumentów, nowych tendencji gospodarczych, takich jak konsumpcja współdzielona, oraz ogólnie polityki dotyczącej jednolitego rynku.

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla jednolitego rynku sekcja organizuje wysłuchania publiczne, by zasięgnąć opinii jak najszerszego spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Od 1999 r. organizuje też corocznie jedną z najważniejszych imprez Komitetu – Europejski Dzień Konsumenta.

W ramach Sekcji działa Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR) obserwujące rozwój sytuacji na jednolitym rynku, by proponować metody usuwania przeszkód lub wdrażania ulepszeń. Tymczasowa grupa analityczna ds. przedsiębiorstw gospodarki społecznej, również objętych zakresem kompetencji Sekcji, koordynuje stanowisko Komitetu w kwestiach związanych z tym coraz ważniejszym sektorem gospodarki.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence