Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN)

Dla dobrostanu europejskich obywateli i funkcjonowania jednolitego rynku zasadnicze znaczenie mają mobilność, sieci transeuropejskie, rozwój społeczeństwa informacyjnego, energia i usługi świadczone w interesie ogólnym. Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) zajmuje się wszystkimi tymi zagadnieniami.

Opinie są wynikiem ścisłej współpracy z pozostałymi instytucjami UE, odpowiednimi zainteresowanymi stronami, a także z organizacjami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego, których te kwestie dotyczą.

Narzędzia działania Sekcji TEN to:

  • opinie: w oparciu o pogłębione analizy i proces poszukiwania porozumienia EKES pomaga w przybliżeniu polityki europejskiej do oczekiwań europejskiego społeczeństwa obywatelskiego;
  • sprawozdania z projektów;
  • badania;
  • ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, państwami członkowskimi i europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
  • organizowanie wydarzeń tematycznych związanych z opiniami: wysłuchań publicznych, konferencji i posiedzeń z udziałem ekspertów, decydentów politycznych, zainteresowanych stron i szerszej publiczności oraz
  • udział członków Sekcji TEN w kluczowych wydarzeniach urządzanych przez organizacje zewnętrzne.

W Sekcji TEN działają także tematyczne grupy analityczne ds. energii, transportu i usług świadczonych w interesie ogólnym, których zadaniem jest monitorowanie rozwoju sytuacji i wnoszenie wkładu w debatę odnośnie do tych obszarów polityki na poziomie europejskim.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report