Kategoria „Rolnicy”

This page is also available in

Kategoria „Rolnicy” składa się obecnie z członków należących do Grupy „Różnorodność Europy” i Grupy Pracodawców. Jej członkowie reprezentują sektor rolnictwa i leśnictwa oraz przemysł rolno-spożywczy.

Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie szeroko zakrojonej, otwartej debaty na temat stanowiska i kierunków polityki głównych sektorów w UE. Wielu członków tej Kategorii reprezentuje organizacje rolników i właścicieli lasów. Ich celem jest dostarczanie i rozpowszechnianie aktualnych informacji na temat sektorów w ich krajach, a także akcentowanie i badanie różnych istniejących w ich obrębie warunków.

Kategoria dąży również do zajęcia stanowiska w sprawie kluczowych celów UE dotyczących rolnictwa i polityki obszarów wiejskich, zwłaszcza w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej. Przywiązuje wielką wagę do współpracy między organizacjami sektorowymi wewnątrz Komitetu oraz stara się zintensyfikować współpracę między Grupami w Komitecie, niemniej za istotne uważa także wzmocnienie koordynacji z organizacjami na poziomie UE i z innymi instytucjami unijnymi.

Zdając sobie sprawę, iż kwestie związane z żywnością dotyczą wszystkich grup interesów reprezentowanych w Komitecie, Kategoria nawiązała ścisłe stosunki z konsumentami i organizacjami konsumentów, zwłaszcza dzięki dodatkowym działaniom podejmowanym wraz z Kategorią „Konsumenci i Środowisko”.

Obsługę sekretariatu Kategorii zapewnia Grupa „Różnorodność Europy”.