You are here

Kategoria „Gospodarka społeczna”

Kategoria „Gospodarka społeczna” liczy 30 członków: 29 z Grupy Innych Podmiotów i 1 z Grupy Pracodawców. Reprezentują oni spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej.

Sektor gospodarki społecznej obejmuje szeroki wachlarz koncepcji stosowanych w różnych państwach członkowskich, jak np. „gospodarka solidarna” czy „trzeci sektor”. Przedsiębiorstwa gospodarki społecznej kierują się wspólnymi wartościami, takimi jak solidarność, spójność społeczna, nadrzędność jednostki nad kapitałem, odpowiedzialność społeczna i demokratyczne procesy zarządzania. Nie przyświeca im dążenie do zysku; wszystkie zyski są ponownie inwestowane w przedsiębiorstwo i społeczeństwo.

Tak więc gospodarka społeczna to inny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, stale łączącej ogólne interesy, wyniki gospodarcze, kwestie społeczne i demokratyczne. Jej zasadami kieruje się 10% wszystkich przedsiębiorstw w Europie, tj. 2 mln firm zatrudniających 6% wszystkich pracowników unijnych. Gospodarka społeczna to fundamentalny element europejskiego modelu społeczno-gospodarczego.

Kategoria wyznaczyła na swoich rzeczników Polaka Krzysztofa Balona, sekretarza Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, oraz Alaina Coheura, odpowiedzialnego za stosunki europejskie i międzynarodowej w belgijskim Krajowym Związku Socjalistycznych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych/Solidaris. Obaj są członkami Grupy Innych Podmiotów.

Obsługę sekretariatu Kategorii zapewnia Grupa Innych Podmiotów.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016