Przemiana cyfrowa i społeczeństwo informacyjne

Technologia informacyjna rozwija się wszędzie, lecz należy dążyć do pełnego wykorzystania jej potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji, a zwłaszcza poprawy jakości życia europejskich obywateli.

Dlatego też jednym z priorytetów Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) w dziedzinie cyfrowej jest wdrażanie strategii jednolitego rynku cyfrowego, a wraz z nim stworzenie sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego.

W swych opiniach EKES wyraża obawy i aspiracje społeczeństwa obywatelskiego dotyczące wpływu na rynek pracy.

Bezpieczeństwo cybernetyczne ma również zasadnicze znaczenie. Incydenty w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego codziennie powodują poważne szkody gospodarcze dla europejskich przedsiębiorstw i całej gospodarki oraz podważają zaufanie obywateli i podmiotów gospodarczych do społeczeństwa cyfrowego.

Inne główne tematy omawiane przez EKES zarówno w jego opiniach, jak i w ramach bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi stronami to: kształcenie w dziedzinie cyfrowej, atrakcyjność dziedziny cyfrowej dla kobiet, konsekwencje cyfryzacji dla warunków pracy, dostępność a ochrona użytkowników, zwłaszcza dzieci i osób niepełnosprawnych.

Sekcja TEN nieustannie monitoruje przepaść cyfrową i propaguje równy dostęp dla wszystkich: wiele europejskich gospodarstw domowych wciąż nie ma połączenia internetowego.