Sprawy społeczne

This page is also available in

W Unii Europejskiej mieszka 25 mln bezrobotnych, a 122 mln ludzi jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dane te pokazują, że potrzeba większej konwergencji gospodarczej, by poprawić jakość życia europejskich obywateli. Dla stworzenia im godnych miejsc pracy niezbędna jest sprzyjająca włączeniu społecznemu i aktywna polityka rynku pracy, z kolei sprawiedliwe i wydajne systemy opieki społecznej mają decydujące znaczenie dla zapewnienia ochrony socjalnej każdemu obywatelowi oraz dla włączenia społecznego tych, którzy wciąż jeszcze są wykluczeni ze społeczeństwa.

Sprawy społeczne obejmują godną pracę, zabezpieczenie społeczne, ochronę i włączenie społeczne, przeciwdziałanie ubóstwu, równość płci, zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnością, potrzeby dzieci i rodzin, ludzi młodych, osób starszych i mniejszości, takich jak Romowie, dostęp do opieki zdrowotnej, wymiar sprawiedliwości, kształcenie, kulturę i sport, wolontariat i aktywność obywatelską. Wspólna dla wszystkich tych dziedzin jest troska o to, by w samym centrum polityki społecznej znajdowali się – traktowani równo – obywatele, a głównym narzędziem politycznym na poziomie UE służącym realizacji tego celu jest europejski filar praw socjalnych.

Zagadnienia ściśle powiązane z problematyką społeczną to także zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, migracja i azyl oraz prawa podstawowe i obywatelskie, które zasadniczo także leżą w kompetencjach Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC). Działające w ramach Sekcji SOC Centrum Monitorowania Rynku Pracy w szczególności monitoruje wyzwania wpływające na siłę roboczą i rynek pracy w Europie. Tematyczne grupy analityczne ds. praw osób z niepełnosprawnością oraz ds. integracji Romów zajmują się tymi właśnie konkretnymi zagadnieniami. Ponadto EKES za pośrednictwem wydawanych przez siebie opinii w tej materii stworzył już znaczny dorobek socjalny.