Kategoria „Wolne zawody”

This page is also available in

We wrześniu 2017 r. EKES formalnie utworzył Kategorię „Wolne zawody”, do której należą członkowie EKES-u reprezentujący organizacje zawodowe lub sami wykonujący wolny zawód. W jej skład wchodzą członkowie pochodzący z państw członkowskich leżących w północnych, południowych, wschodnich i zachodnich rejonach Unii Europejskiej.

Posiedzenia Kategorii są organizowane trzy razy do roku w celu monitorowania i omawiania najnowszych zmian politycznych i legislacyjnych na szczeblu europejskim, które wpływają na wykonywanie wolnych zawodów. Uprzednio działania te prowadzono w ramach kategorii gromadzącej również członków z sektora MMŚP i rzemiosła. Decyzja o utworzeniu odrębnej kategorii wolnych zawodów świadczy o dążeniu do osiągnięcia właściwego celu Kategorii: zapewnieniu wspólnej podstawy wykonywania wolnych zawodów, tak by mogły one wykorzystać swój potencjał w Unii Europejskiej w nadchodzących latach. W tym kontekście nadzwyczajne posiedzenie Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzymie pt. „ Wolne zawody, dźwignia rozwoju w Europie: w kierunku europejskiego manifestu specjalistów” można uznać za podwaliny działań Kategorii, a także za wkład w metody pracy oparte na platformach, mające umożliwić europejskim zainteresowanym stronom wnoszenie wkładu w ten proces.

Co roku Kategoria organizuje Dzień Wolnych Zawodów, poświęcony zagadnieniom, które mają szczególny wpływ na wykonywanie wolnych zawodów, takim jak cyfryzacja lub sztuczna inteligencja.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society