Kategoria „Wolne zawody”

This page is also available in

We wrześniu 2017 r. EKES formalnie utworzył Kategorię „Wolne zawody”, do której należą członkowie EKES-u reprezentujący organizacje zawodowe lub sami wykonujący wolny zawód. Kategoria rozpocznie działalność 1 stycznia 2018 r. W jej skład wchodzą członkowie pochodzący z sześciu państw członkowskich leżących w północnych, południowych, wschodnich i zachodnich rejonach Unii Europejskiej. Posiedzenia kategorii będą organizowane trzy razy do roku w celu monitorowania i omawiania najnowszych zmian politycznych i legislacyjnych na szczeblu europejskim, które wpływają na wykonywanie wolnych zawodów. Uprzednio działania te prowadzono w ramach kategorii gromadzącej również członków z sektora MŚP i rzemiosła. Decyzja o utworzeniu odrębnej kategorii wolnych zawodów świadczy o wznowieniu dążenia do osiągnięcia właściwego celu kategorii: zapewnieniu wspólnej podstawy wykonywania wolnych zawodów, tak by mogły one wykorzystać swój potencjał w Unii Europejskiej w nadchodzących latach. W tym kontekście nadzwyczajne posiedzenie Grupy „Różnorodność Europy” w Rzymie pt. „Wolne zawody, dźwignia rozwoju w Europie: w kierunku europejskiego manifestu specjalistów” można uznać za podwaliny przyszłych działań kategorii, a także za wkład do nowych metod pracy opartych na platformach, by umożliwić zainteresowanym stronom wnoszenie wkładu w ten proces.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society