Usługi finansowe i rynki kapitałowe

UE zareagowała na kryzys gospodarczy i finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., wprowadzając szereg reform, by zapewnić stabilność rynku finansowego oraz wzmocnić nadzór nad rynkami finansowymi. Jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej jest pobudzanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji. W związku z tym należy stworzyć solidne podstawy dla systemu finansowego UE, który prowadzić będzie do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i inwestycji. Sektor finansowy musi odgrywać swoją rolę w finansowaniu gospodarki realnej.

Aby osiągnąć ten cel, kluczową inicjatywą jest stworzenie unii rynków kapitałowych, która ma zapewnić rozwój dobrze uregulowanych, stabilnych, efektywnych i konkurencyjnych w skali światowej rynków finansowych w interesie przedsiębiorstw i konsumentów. Ważne jest również dokończenie budowy unii bankowej jako część procesu pogłębiania UGW, by zapewnić odporność UE na kryzysy finansowe i ochronę deponentów.

Stanowisko EKES-u w sprawie usług finansowych i rynków kapitałowych

EKES uznaje, że zharmonizowane, całościowe i zintegrowane podejście do regulacji sektora finansowego ma istotne znaczenie dla stworzenia bardziej sprawiedliwych warunków konkurencji zarówno między instytucjami finansowymi, jak i między państwami członkowskimi, a także dla ograniczenia ryzyka w sektorze finansowym. Reformy powinny przyczynić się do wzmocnienia nadzoru ostrożnościowego i europejskich ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków i innych podmiotów finansowych. Dalszy podział ryzyka w unii bankowej musi iść w parze z dalszym ograniczaniem ryzyka. EKES jest zdania, że unia rynków kapitałowych może skutecznie napędzać zdrowe i stabilne ożywienie gospodarcze w bardziej jednolitym środowisku regulacyjnym.