Grupa ad hoc ds. Europejskiego semestru

This page is also available in

Grupa ad hoc ds. europejskiego semestru została utworzona w 2017 r. w odpowiedzi na rosnące znaczenie semestru. Jest organem horyzontalnym, który wzmacnia i wspiera prace prowadzone w sekcjach EKES-u. Koncentruje się na analizie propozycji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dotyczących zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapewniając tym samym stały wkład EKES-u w roczny cykl europejskiego semestru.

Europejski semestr, który początkowo był rocznym cyklem koordynacji polityki gospodarczej, został następnie uzupełniony działaniami opartymi na Europejskim filarze praw socjalnych, celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także transformacji ekologicznej i cyfrowej. W kontekście pandemii semestr odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu szybkiej odbudowy społeczno-gospodarczej i dążeniu do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie z nową strategią wzrostu opartą na Europejskim Zielonym Ładzie i koncepcji konkurencyjnego zrównoważonego rozwoju. Rola semestru będzie nadal rosła w związku z uruchomieniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Instrument ten powinien między innymi pomóc państwom członkowskim w sprostaniu wyzwaniom wskazanym w ramach semestru. Wsparcie dla państw członkowskich będzie uzależnione od przestrzegania zaleceń poczynionych w ramach semestru. Wielkość kwot i nowe ukierunkowanie semestru sprawiają, że jest to ważne zadanie, wymagające znacznego zaangażowania ze strony grupy. Wyniki naszych dyskusji będę uwzględniane w naszych opiniach sporządzanych regularnie w ramach cyklu europejskiego semestru, w szczególności w tych dotyczących rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Aby proces reformowania gospodarki i społeczeństwa był możliwy, niezbędny jest udział wszystkich Europejczyków za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez swoje działania – przygotowywanie opinii, przeprowadzanie wizyt w poszczególnych krajach oraz organizowanie posiedzeń czy konferencji – grupa przyczynia się do podniesienia jakości tego procesu, poprawy jego legitymacji i wnoszenia wartości dodanej dzięki zwiększeniu poczucia odpowiedzialności po stronie państw członkowskich, lepszemu ustalaniu priorytetów, skuteczniejszemu wdrażaniu i podnoszeniu świadomości na szczeblu krajowym. Grupa zamierza zatem kontynuować swe ważne prace w zakresie gromadzenia, przekazywania i promowania poglądów politycznych krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem regularnych wizyt krajowych i forów dyskusyjnych.

Najnowsze informacje na temat działalności grupy można znaleźć w dokumentach zamieszczonych po lewej stronie.