EKES popiera Ukrainę – zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w duchu solidarności i działania

Członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego potępiają nieuzasadnioną i niczym niesprowokowaną inwazję na Ukrainę przez władze rosyjskie i wyrażają solidarność z narodem ukraińskim, wzywając do zdecydowanych działań zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym – w duchu jedności w tym dramatycznym czasie.

Na sesji plenarnej 24 marca EKES przyjął rezolucję „Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe”.

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) „Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe”