Kształcenie i szkolenie

This page is also available in

Kształcenie i szkolenie mają kapitalne znaczenie dla przyszłości Europy. Dlatego Unia Europejska jako pierwszą kluczową zasadę swojego Europejskiego filaru praw socjalnych wybrała „prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie”. Kształcenie i szkolenie polegają przede wszystkim na tym, by przygotować przyszłych obywateli Europy – uświadomić im ich obowiązki w wielokulturowym społeczeństwie integracyjnym i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności, aby mogli wnosić wkład w konkurencyjną gospodarkę europejską. W społeczeństwie, które musi szybko stawiać czoła nieznanym dotąd wyzwaniom, takim jak mające wpływ na wszystkie zawody i sektory coraz szersze korzystanie z technologii, nowym priorytetem staje się uczenie się przez całe życie, dzięki któremu pracodawcy i pracownicy mogą z powodzeniem reagować na realia rynku, a bezrobotni mogą poprawić swoje umiejętności lub przekwalifikować się, tak by powrócić do zatrudnienia. Jest ono szczególnie cenne dla ludzi należących do słabszych grup społecznych, takich jak osoby starsze czy nisko wykwalifikowane.

Odpowiedzialność za krajowe systemy kształcenia i szkolenia spoczywa na państwach członkowskich, a UE ma kompetencje do prowadzenia działań wspomagających, koordynujących lub uzupełniających je za pomocą np. takich inicjatyw, jak program Erasmus+, wspierający szeroką gamę projektów, czy też Nowy europejski program na rzecz umiejętności, pomagający ludziom w znalezieniu wysokiej jakości miejsc pracy oraz w poprawie perspektyw życiowych.

W swoich odpowiednich opiniach i raportach informacyjnych EKES broni prawa obywateli do wysokiej jakości kształcenia, przygotowania zawodowego i praktyki zawodowej, a także prawa do równych szans na rynku pracy sprzyjającym włączeniu społecznemu.