Podatki

This page is also available in

Pierwotnym celem podatków jest generowanie dochodów rządowych, ale mają one również wpływ na inne ważne obszary polityki, takie jak konkurencja, zatrudnienie i inwestycje.

Podatek pobiera się od osób fizycznych i przedsiębiorstw na podstawie dochodu, konsumpcji, majątku, własności lub niektórych działań gospodarczych. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie jest karalne.

Opodatkowanie to cenne narzędzie dla organów publicznych, gdyż może być stosowane do wpływania na zachowanie podmiotów gospodarczych. W związku z tym państwa członkowskie bronią swoich prerogatyw w tej dziedzinie, co utrudnia harmonizację na szczeblu UE. Należy pamiętać, że wszystkie europejskie przepisy w sprawie opodatkowania wymagają jednomyślności w Radzie.

Istotne skutki opodatkowania powodują także, że od czasu do czasu państwa członkowskie zachowują pewne środki podatkowe ze względu na konkurencyjność, mimo iż są one ogólnie uważane za szkodliwe dla gospodarki UE jako całości.

Stanowisko EKES-u w sprawie podatków

EKES jest zdania, że państwa członkowskie zaniżają w swej ocenie stopień harmonizacji podatkowej, jaki jest niezbędny do skutecznego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, i że konieczne są tu postępy. EKES opowiada się za większą harmonizacją i dostosowaniem, które umożliwią usunięcie przeszkód podatkowych w transgranicznej wymianie handlowej w ramach rynku wewnętrznego. Potrzebna jest szersza i ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi w celu ograniczenia oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, w tym agresywnego planowania podatkowego. W odniesieniu do podatków pośrednich, EKES popiera utworzenie solidnego jednolitego europejskiego obszaru VAT.