Migracja i azyl

Jednym z kluczowych celów jest dla Unii Europejskiej przyszłościowa i szeroko zakrojona europejska polityka migracyjna i azylowa oparta na solidarności. Polityka migracyjna ma zapewnić zrównoważone podejście w zarządzaniu migracją zarówno legalną, jak i nieuregulowaną.

Fundamentalną rolę w nadawaniu europejskiej polityce imigracyjnej wymiaru społecznego i wartości dodanej odgrywa zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Udzielając wsparcia uchodźcom i migrantom, społeczeństwo obywatelskie przyczynia się też do bardziej humanitarnego zarządzania migracjami i do udanej integracji nowo przybyłych. Włączenie społeczne przybyszów może się dokonać jedynie na poziomie lokalnym, tj. w miejscach pracy, w szkołach i organizacjach.

Kwestie dotyczące migracji są rozpatrywane przez Sekcję Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) lub Sekcję Stosunków Zewnętrznych (REX). Pod egidą Sekcji SOC działa tematyczna grupa analityczna ds. imigracji i integracji(IMI). Organizuje ona wydarzenia, których tematyka skupia się na roli społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu migracją i w integracji.

Sekcja SOC zapewnia również sekretariat Europejskiego Forum Migracji, które EKES organizuje wspólnie z Komisją Europejską. Europejskie Forum Migracji to platforma dialogu między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami europejskimi na tematy dotyczące migracji, azylu i integracji obywateli państw trzecich. Gromadzi ono, co najmniej raz do roku, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i regionalnych, państw członkowskich i instytucji unijnych.