Grupa Pracowników (Grupa II)

Grupa Pracowników (Grupa II) składa się z przedstawicieli krajowych organizacji związkowych, konfederacji i federacji branżowych. Jej członkowie reprezentują ponad 80 organizacji związkowych, z których znaczna większość wchodzi w skład Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) lub jej federacji branżowych.

Mimo że europejski model społeczny stanowi wzór dla wielu krajów na świecie, nadal zbyt wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji lub jest wykluczonych ze społeczeństwa z powodu ubóstwa, dyskryminacji, braku wykształcenia lub innych czynników.

Pierwszoplanowym priorytetem Grupy II jest pełne zatrudnienie, poprawa warunków życia i pracy w Europie oraz dobrobyt wszystkich obywateli UE, a także pracowników i ich rodzin na innych kontynentach.

Grupa przykłada wielką wagę do rozszerzenia i wzmocnienia UE jako obszaru dobrobytu, wolności i demokracji, wzajemnego wsparcia, solidarności i spójności społecznej oraz dąży do zagwarantowania pracownikom rzeczywistego udziału w europejskim procesie podejmowania decyzji.

PRIORYTETY GRUPY PRACOWNIKÓW