POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

This page is also available in

Polityka regionalna polega na inwestycjach, które mają na celu zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE, a także wspieranie spójności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przewidziane na lata 2014–2020 inwestycje w wysokości 351,8 mld EUR służą realizacji strategii „Europa 2020”. Podstawową zasadą UE jest solidarność, a polityka regionalna pozwala na jej praktyczną realizację, szczególnie w słabiej rozwiniętych regionach, regionach borykających się z poważnymi niekorzystnymi warunkami demograficznymi lub w regionach o niekorzystnym położeniu geograficznym, takich jak wyspy oraz regiony transgraniczne i górskie. Polityka spójności i polityka regionalna obejmują również regiony najbardziej oddalone i obszary miejskie.

Stanowisko EKES-u w sprawie polityki regionalnej i miejskiej 

EKES popiera wysiłki podejmowane przez UE w ramach polityki regionalnej, które zmierzają do wzmocnienia solidarności i wspierania rozwoju. W swych opiniach zawsze podkreślał rolę tej polityki w dążeniu do spójności między różnymi regionami UE. EKES jest zwolennikiem zasady partnerstwa i przyczynia się do jej realizacji w praktyce. Oprócz sporządzania opinii, Komitet, za pośrednictwem swoich członków, uczestniczy aktywnie w dyskusjach i wspiera działania społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje również duże zainteresowanie wzmocnieniem współpracy terytorialnej, która wykracza poza granice administracyjne i odnosi się do rzeczywistych potrzeb na poziomie lokalnym (np. w strategiach makroregionalnych i miejskich obszarach funkcjonalnych). EKES czynnie wspiera i propaguje europejskie inicjatywy na rzecz rozwoju i integracji obszarów miejskich w całej Unii Europejskiej.