Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

This page is also available in

Το Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) συγκροτήθηκε το 1994, με στόχο να παρέχει στην ΕΟΚΕ μια ευέλικτη, οριζόντια δομή που θα της επιτρέπει:

  • να αναλύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς,
  • να εντοπίζει προβλήματα και εμπόδια, και
  • να προτείνει λύσεις.

Για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας, το ΠΕΑ διοργανώνει δημόσιες ακροάσεις ώστε να διαβουλευτεί με το ευρύτερο δυνατό φάσμα οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Το ΠΕΑ έχει επίσης αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, μοναδική βάση δεδομένων αφιερωμένη στην ευρωπαϊκή αυτορρύθμιση και συρρύθμιση. Η βάση δεδομένων διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών.

Downloads

Presentation of the SMO