Θεματική ομάδα μελέτης «Ένταξη των Ρομά»

Οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην ΕΕ με εκτιμώμενο πληθυσμό έξι περίπου εκατομμυρίων. Πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις, μισαλλοδοξία, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό στην καθημερινότητά τους, αν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού για περισσότερα από χίλια χρόνια. Το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και η σύσταση του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη προωθούν την ενεργό ένταξή τους και υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση του θέματος της ένταξης των Ρομά. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν πλέον εγκρίνει εθνική στρατηγική ένταξης των Ρομά.

Τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγαση και την υγεία που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δείχνουν ότι η πρόοδος στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά είναι αργή. Εξακολουθούν οι διακρίσεις και ο ρατσισμός κατά των αθιγγάνων, ενώ ο εκ των πραγμάτων διαχωρισμός στη στέγαση και την εκπαίδευση εξακολουθεί να πλήττει πολλούς Ρομά.

Η ΕΟΚΕ έχει συγκροτήσει θεματική ομάδα μελέτης «Ένταξη των Ρομά», η οποία αποτελείται από μέλη των διαφόρων τμημάτων της ΕΟΚΕ που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής και εκπροσωπούν την Ομάδα των Εργοδοτών, την Ομάδα των Εργαζομένων και την Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας». Αποστολή της εν λόγω θεματικής ομάδας μελέτης είναι:

  • να συγκεντρώνει τις απόψεις της κοινωνίας πολιτών σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους ·
  • να παρέχει ευκαιρίες για ακρόαση της κοινωνίας πολιτών, ιδιαίτερα των οργανώσεων των Ρομά, και να εντοπίζει και να ανταλλάσσει ορθές πρακτικές·
  • να συντάσσει εκθέσεις και να εκδίδει συστάσεις για την ένταξη των Ρομά.