Θεματική ομάδα μελέτης «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»

Ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, τα άτομα με αναπηρίες έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Κύριος σκοπός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την ενεργό ένταξη των ατόμων με αναπηρίες είναι η διευκόλυνσή τους να απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά.

Η ΕΕ προωθεί την ενεργό ένταξη και πλήρη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε θέματα αναπηρίας. Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, ενώ το 2007 η ΕΕ υπέγραψε τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα έκτο του συνολικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας της ΕΕ, όμως το ποσοστό απασχόλησής τους είναι συγκριτικά χαμηλό. Ωστόσο, με λίγη βοήθεια, εκατομμύρια Ευρωπαίοι με αναπηρία θα μπορούσαν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Η ΕΟΚΕ έχει συγκροτήσει τη θεματική ομάδα μελέτης «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», η οποία αποτελείται από μέλη των διαφόρων τμημάτων της ΕΟΚΕ που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής και εκπροσωπούν την Ομάδας των Εργοδοτών, την Ομάδα των Εργαζομένων και την Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας». Αποστολή της εν λόγω θεματικής ομάδας μελέτης είναι:

  • να παρέχει ένα φόρουμ για την προοπτική της κοινωνίας πολιτών, ιδίως των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία·
  • να σταθμίζει και να καταγράφει τις αντιδράσεις στην υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ).