Skupina ad hoc Evropský semester

Skupina ad hoc Evropský semestr byla zřízena v roce 2017 v reakci na rostoucí význam evropského semestru. Skupina je horizontálním orgánem, který posiluje a podporuje činnost prováděnou v sekcích EHSV. Je zaměřena na zkoumání návrhů evropské občanské společnosti týkajících se udržitelného růstu a zaměstnanosti. Tím zajišťuje trvalý příspěvek EHSV k ročnímu cyklu evropského semestru.

Evropský semestr byl zprvu ročním cyklem koordinace hospodářských politik, později byl doplněn o opatření vycházející z evropského pilíře sociálních práv, cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, jakož i z ekologické a digitální transformace. S ohledem na pandemii hraje evropský semestr klíčovou úlohu při zajišťování rychlého socioekonomického oživení a při dosahování udržitelného a inkluzivního růstu v souladu s novou strategií růstu, jež se opírá o Zelenou dohodu pro Evropu a o koncepci konkurenceschopné udržitelnosti. Úloha evropského semestru dále poroste díky navrhované facilitě na podporu oživení a odolnosti. Tento nástroj by měl mimo jiné pomáhat členským státům při řešení problémů zjištěných v rámci semestru. Podpora určená členským státům bude podmíněna dodržováním doporučení pro jednotlivé země uvedených v rámci semestru. Vzhledem k výši příslušných částek a novému zaměření semestru se jedná o důležitý úkol, který vyžaduje významné zapojení skupiny. Výsledky našich diskusí se promítnou do stanovisek, jež budeme v rámci evropského semestru pravidelně připravovat, a to zejména k roční strategii pro udržitelný růst.

Uskutečnění procesu reformy hospodářství a společnosti je podmíněno účastí všech Evropanů prostřednictvím organizací občanské společnosti. EHSV proto vyzval k tomu, aby organizovaná občanská společnost hrála v procesu evropského semestru aktivnější úlohu. Prostřednictvím svých činností – přípravou stanovisek, prováděním návštěv jednotlivých zemí a pořádáním setkání a konferencí – skupina přispívá ke kvalitě procesu, ke zlepšování jeho legitimity a k poskytování přidané hodnoty díky zvyšování odpovědnosti jednotlivých států, lepšímu stanovování priorit, účinnějšímu provádění a zvyšování povědomí na vnitrostátní úrovni. V souladu s tím hodlá skupina Evropský semestr pokračovat ve své důležité práci zaměřené na shromažďování, šíření a propagaci politických názorů vnitrostátních organizací občanské společnosti prostřednictvím pravidelných návštěv jednotlivých zemí a diskusních fór.

Nejnovější informace o činnosti skupiny Evropský semestr najdete v dokumentech vlevo.