Attiecības ar Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas un sociālo lietu padomēm

This page is also available in

EESK vada dalībvalstu ekonomikas un sociālo lietu padomju (ESP) tīklu – ar tām EESK ir kopīga misija un uzdevums, proti, palīdzēt veidot uzticēšanos starp iedzīvotājiem un publiskajām iestādēm. Vairumā 27 ES dalībvalstu ir izveidota valsts ekonomikas un sociālo lietu padome, kas nodrošina ekonomikas un sociālās jomas dalībnieku līdzdalību publiskajā lēmumu pieņemšanas procesā.

ES dalībvalstu ESP un EESK priekšsēdētāju un ģenerālsekretāru neformālās gadskārtējās sanāksmes ir kļuvušas par šīs ilgtermiņa un strukturētās sadarbības galveno pīlāru. To mērķis ir apmainīties ar viedokļiem par attiecīgo iestāžu sastāvu, darbību un pašreizējo darbu un izmantot paraugpraksi, kā arī apspriest aktuālus Eiropas jautājumus un tematus, kuri attiecas uz visām ESP.

Ņemot vērā pašreizējo Eiropas integrāciju, tehnoloģiskās pārmaiņas un arvien pieaugošo globalizāciju, aizvien vairāk ir nepieciešams veidot konkrētāku sadarbību, kas vērsta uz svarīgākajiem aktuālajiem Eiropas jautājumiem. Patlaban priekšsēdētāju un ģenerālsekretāru ikgadējā sanāksme parasti noslēdzas ar kopīgu deklarāciju, kurā iekļauti konkrēti ieteikumi un ierosinājumi, kas attiecas uz ES politiku un adresēti Eiropas iestāžu priekšsēdētājiem.

Praktiskākā ziņā sadarbība notiek EESK grupā “Eiropas pusgads”, regulārās kopīgās konferencēs un semināros par aktuāliem jautājumiem un izmantojot kopīgo portālu CESlink.

Lai gan valstu ekonomikas un sociālo lietu padomju organizatoriskā struktūra, sastāvs un darba metodes ievērojami atšķiras, to sadarbība ar EESK ir ļoti efektīvs veids, kā tuvināt “Briseles darba kārtību” Eiropas iedzīvotājiem un labāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību ES lēmumu pieņemšanas procesā.