Pilsoniskās sabiedrības dienas

Pasākums “Pilsoniskās sabiedrības dienas” simbolizē sadarbību starp EESK un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tīklus pārstāvošās Sadarbības grupas locekļiem.

Šī iniciatīva palīdz stiprināt pārliecību, ka minētajām organizācijām un tīkliem Komiteja ir īpašs partneris kopīgu interešu jomās, kā, piemēram, dialogs un līdzdalība, kas minēta Līguma par Eiropas Savienību 11. pantā.

Iniciatīvas mērķis ir arī palielināt Komitejas un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju un tīklu politiskā dialoga pievienoto vērtību, paverot iespēju reālam strukturētam pilsoniskam dialogam starp šīm organizācijām un tīkliem un Eiropas Savienības iestādēm.

Tāpēc pasākuma “Pilsoniskās sabiedrības dienas” vispārējais mērķis ir norādīt uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju ieguldījumu centienos veidot tādu Eiropas Savienību, kas vairāk atbilst iedzīvotāju vēlmēm.

Ar šo pasākumu arī var stiprināt minēto organizāciju lomu centienos veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu Eiropas projekta īstenošanā visos līmeņos un tādā veidā savukārt vairot ES rīcības un iestāžu demokrātisko leģitimitāti, kas papildina pārstāvības demokrātiju.