Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC)

This page is also available in

Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC) gatavo EESK darbu dažādās politikas jomās, tostarp tādās kā nodarbinātība un darba apstākļi, izglītība un apmācība, migrācija un patvērums, pamattiesības un pilsoņu tiesības, kā arī saistībā ar citiem sociālo lietu aspektiem, piemēram, sociālo politiku un nabadzību, dzimumu līdztiesību, invaliditātes jautājumiem, romu integrāciju, veselību, tiesiskumu un iekšlietām (arī imigrāciju).

Svarīgākā ir tā specializētās nodaļas darbība, kas notiek tādās jomās kā migrācija un patvērums, Eiropas sociālo tiesību pīlārs un papildinošie pasākumi, kā arī nodarbinātības nākotne. SOC specializētās nodaļas pārziņā ir arī EESK un Eiropas Komisijas kopīgi rīkotā Eiropas Migrācijas foruma sekretariāts.

Konkrētākus uzdevumus veic specializētās nodaļas pastāvīgās struktūras, proti, Darba tirgus novērošanas centrs (DTNC), pagaidu izpētes grupa “Imigrācija un integrācija” (IMI), pagaidu izpētes grupa “Personu ar invaliditāti tiesības” (DIS) un pagaidu izpētes grupa “Romu integrācija” (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020