Transports

This page is also available in

Dinamiska un vērienīga politika

Transporta nozare ir Eiropai vitāli svarīga. Tā ir viena no ES svarīgākajām darbības jomām, un tai ir liela ietekme uz sociālo un vides labklājību gan pilsētās, gan lauku apvidos. Daudzi Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) atzinumi ik gadu ir veltīti transportam.

Progress transporta nozarē ir nepārprotami saistīts ar labākas un videi nekaitīgākas infrastruktūras veidošanu, kas sekmēs ekonomikas izaugsmi un veicinās tirdzniecību. Taču tas nozīmē arī samazināt CO2 emisijas un enerģijas patēriņu, kā arī novērst pārslodzi un piekļuves iespēju trūkumu, kas indivīdus — jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkus vai personas ar invaliditāti — var norobežot no apkārtējās vides. Transporta nozarei būtu arī turpmāk jābūt viedai un konkurētspējīgai, un tai būtu jāiesaistās sociāli taisnīgā pārejā uz nepiesārņojošu enerģiju un digitalizāciju. EESK izskata un izvērtē ES transporta politikas pasākumus, ņemot vērā visu segmentu vajadzības un intereses un Eiropas pilsoniskās sabiedrības rūpes.

Pilsoniskās sabiedrības dalībnieku iesaiste

Ir atzīts, ka ES mērķu sasniegšanai transporta jomā ir vajadzīga lielāka un iekļaujošāka pilsoniskās sabiedrības līdzdalība gan politikas izstrādē, gan politikas īstenošanā. TEN specializētā nodaļa ir izveidojusi tematisko izpētes grupu, lai veicinātu plašu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un iesaisti ar transportu saistītu lēmumu pieņemšanas procesos.