Vispārējas nozīmes pakalpojumi

This page is also available in

Vispārējas nozīmes pakalpojumi (VNP) ir nozīmīgs Eiropas sociālā modeļa un sociālās tirgus ekonomikas pīlārs.

Tie ietver tādas jomas kā mājokļi, ūdensapgāde un energoapgāde, atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana, sabiedriskais transports, veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, jaunatnes un ģimenes lietas, kultūra un komunikācija sabiedrībā, tostarp plašsaziņas apraide, interneta un telefonsakaru pakalpojumi.

Vispārējas nozīmes pakalpojumi palīdz cilvēkiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi un nodrošināt ikvienam tiesības uz piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem. Tie nodrošina taisnīgumu, sociālo kohēziju un sociālo integrāciju un sekmē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES iedzīvotājiem.

Tie ir arī viens no galvenajiem ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas un ilgtspējīgas attīstības aspektiem.

Vispārējas nozīmes pakalpojumi darbojas arī kā aizsargmehānisms pret visnelabvēlīgākajiem sociālajiem un reģionālajiem apstākļiem, jo to pamatā ir mērķis garantēt vispārēju piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem, kā arī pamattiesību aizsardzību.

EESK ir izveidojusi tematisko izpētes grupu “Vispārējas nozīmes pakalpojumi” (TIG VNP), kuras uzdevums ir izvērtēt problēmas un rosināt Eiropas organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli vispārējas nozīmes pakalpojumu jomā.

Galvenais mērķis ir palīdzēt nodrošināt visiem Eiropas iedzīvotājiem piekļuvi kvalitatīviem un cenu ziņā pieejamiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem.