Rūpniecība un rūpniecības pārmaiņas

Eiropai ir vajadzīga ilgtspējīga rūpniecības politika, kas veicina taisnīgu pāreju uz mazoglekļa ekonomiku. Šajā saistībā izšķiroša nozīme ir inovācijai, ieguldījumiem un apmācībai. Jaunas koncepcijas, piemēram, “Rūpniecība 4.0” un mākslīgais intelekts, izvirza uzdevumus, kas jārisina, un iespējas, kuras jāizmanto. Būdama Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāve, EESK ir nodrošinājusi, ka tās ir nonākušas diskusijas degpunktā.

Ar rūpniecības pārmaiņām saistīto uzdevumu risināšana ir viens no galvenajiem 21. gadsimta izaicinājumiem. Visās darbības jomās vērojams ekonomikas un sociālais progress, kas bieži ir saistīts ar digitālās revolūcijas, enerģētikas pārveides un globalizācijas ietekmi. Gan tradicionālajās nozarēs, piemēram, smagajā rūpniecībā, gan jaunajās videi nekaitīgākās un uz zināšanām balstītās rūpniecības nozarēs būs jāveido proaktīva pieeja: būs jāparedz pārmaiņas, jāpielāgojas tām un jāpārvalda tās, izmantojot jaunas ilgtspējīgās tehnoloģijas, radot jaunas darbvietas un veicot pārkvalifikāciju atbilstoši “Rūpniecības 4.0” izvirzītajiem uzdevumiem.