Kohēzijas politika, reģionālā politika un pilsētpolitika

ES reģionālā politika ir svarīgākā ES investīciju politikas joma. Tā ir vērsta uz visiem Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām, lai atbalstītu darbvietu radīšanu, uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.

Lai sasniegtu šos mērķus un attīstības ziņā apmierinātu dažādas vajadzības visos ES reģionos, kohēzijas politikas ietvaros 2014.–2020. gadam ir paredzēti 351,8 miljardi EUR, kas ir gandrīz trešdaļa no kopējā ES budžeta. Solidaritāte ir viens no ES pamatprincipiem, un, izmantojot reģionālo politiku, to īsteno praksē, jo īpaši reģionos, kuri ir mazāk attīstīti, kuros ir būtiski demogrāfiski trūkumi vai ģeogrāfiski mazāk labvēlīgi apstākļi, piemēram, salās un pārrobežu un kalnu reģionos. Kohēzijas un reģionālā politika attiecas arī uz tālākajiem reģioniem un pilsētu teritorijām.

EESK nostāja attiecībā uz reģionālo politiku un pilsētpolitiku

EESK atbalsta ES reģionālās politikas centienus stiprināt solidaritāti un veicināt attīstību. Savos atzinumos EESK ir vienmēr uzsvērusi, ka šī politika aktīvi palīdz stiprināt kohēziju starp dažādiem ES reģioniem. EESK atbalsta partnerības principu un palīdz nodrošināt tā īstenošanu praksē. EESK ne tikai izstrādā atzinumus; tā ar savu locekļu starpniecību proaktīvi iesaistās diskusijās un atbalsta pilsoniskās sabiedrības darbības. Turklāt pastāv plaša interese pastiprināt teritoriālo sadarbību, kas pārsniedz administratīvās robežas un ir orientēta uz reālām vajadzībām vietējā līmenī (piemēram, makroreģionos un funkcionālās pilsētu teritorijās). EESK ir aktīvi atbalstījusi un aicinājusi īstenot Eiropas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt attīstību un integrāciju pilsētu teritorijās visā Eiropas Savienībā.