KOHĒZIJAS POLITIKA, REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

This page is also available in

ES reģionālā politika ir ieguldījumu politika, kuras mērķis ir samazināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības Eiropas Savienībā un veicināt kohēziju, izaugsmi un nodarbinātību. Tās ieguldījumus 351,8 miljardu EUR apmērā, kas piešķirti 2014.–2020. gadam, izmanto stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai. Solidaritāte ir viens no ES pamatprincipiem, un, izmantojot reģionālo politiku, to īsteno praksē, jo īpaši reģionos, kuri ir atpalikuši, kuros ir būtiski demogrāfiski trūkumi vai ģeogrāfiski mazāk labvēlīgi apstākļi, piemēram, salās un pārrobežu un kalnu reģionos. Kohēzijas un reģionālā politika attiecas arī uz tālākajiem reģioniem un pilsētu teritorijām.

EESK nostāja attiecībā uz reģionālo politiku un pilsētpolitiku

EESK atbalsta ES reģionālās politikas centienus stiprināt solidaritāti un veicināt attīstību. Savos atzinumos EESK ir vienmēr uzsvērusi, ka šī politika aktīvi palīdz stiprināt kohēziju starp dažādiem ES reģioniem. EESK atbalsta partnerības principu un palīdz nodrošināt tā īstenošanu praksē. EESK ne tikai izstrādā atzinumus; tā ar savu locekļu starpniecību proaktīvi iesaistās diskusijās un atbalsta pilsoniskās sabiedrības darbības. Turklāt pastāv plaša interese pastiprināt teritoriālo sadarbību, kas pārsniedz administratīvās robežas un ir orientēta uz reālām vajadzībām vietējā līmenī (piemēram, makroreģionos un funkcionālās pilsētu teritorijās). EESK ir aktīvi atbalstījusi un aicinājusi īstenot Eiropas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt attīstību un integrāciju pilsētu teritorijās visā Eiropas Savienībā.