Eiropas pilsoņu iniciatīva

2012. gada 1. aprīlī Eiropas pilsoņi ieguva jaunas tiesības, kas dod viņiem iespēju spēcīgāk paust savu viedokli. Tas iespējams, pateicoties Eiropas pilsoņu iniciatīvai (EPI). Tā tika ieviesta ar Lisabonas līguma 11. pantu; pilsoņiem, kuriem ir izdevies savākt vismaz 1 miljonu parakstu no vismaz septiņām dalībvalstīm, tādējādi ir tiesības lūgt Eiropas Komisiju ierosināt jaunu Eiropas tiesību aktu vai grozīt kādu spēkā esošu tiesību aktu (izņemot primāros tiesību aktus).

Vispārējais EPI tiesiskais regulējums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un tās pielikumos.

EESK kā pilsoņu līdzdalības tiesību un pilsoniskās sabiedrības viedokļa aizstāve jau no paša sākuma ir atbalstījusi ideju par pilsoņu iniciatīvu un cīnījusies par vienkāršu un saprotamu noteikumu kopumu, kā liecina tās atzinumi par EPI:

EESK aktīvi piedalās EPI popularizēšanā un ieinteresēto personu kontaktu veidošanā, rīkojot gadskārtēju konferenci, EPI dienu un citus informatīvus seminārus par šo tematu. Komitejai ir arī vadoša loma iestāžu sadarbībā starp kompetentajām ES administrācijām. Īsumā EESK savai lomai saredz divas formas:

  • Komiteja kā sekmētāja — būdama “pilsoniskās sabiedrības mājas” uzturētāja, Komiteja var sekmēt jaunas iniciatīvas un darboties kā dialoga un informācijas forums. Tā var pulcēt iesaistītos organizatorus vai dot telpas sanāksmēm;
  • Komiteja kā institucionāla padomdevēja var Komisijai palīdzēt EPI izvērtēšanas posmā. Tā var kopā ar Komisiju rīkot atklātas uzklausīšanas un/vai savas parastās konsultatīvās lomas ietvaros izstrādāt atzinumu par sekmīgo EPI tā, lai tas būtu gatavs uz Komisijas izvērtēšanu.

Plašāku informāciju par EESK pakalpojumiem, kas saistīti ar EPI, skatiet sadaļā “EPI EESK” vai mūsu publikācijā “Eiropas demokrātijas pase”, vai arī sazinieties ar EPI sekretariātu, izmantojot veidlapu.

Apmeklējiet arī Eiropas Komisijas oficiālo EPI tīmekļa vietni, kurā atradīsiet vispusīgu informāciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvu: par to, kā tā darbojas, par jaunumiem un par visām reģistrētajām sekmīgajām iniciatīvām — gan aktuālām, gan iepriekšējām.

Downloads

European Democracy Passport