Interešu grupa “MVU, amatnieki un ģimenes uzņēmumi”

Interešu grupu “Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), amatnieki un ģimenes uzņēmumi” patlaban veido Komitejas locekļi, kuri ietilpst Darba devēju grupā un Dažādu interešu grupā.

Interešu grupas sekretariāta funkcijas pilda Darba devēju grupa.

Prioritātes

Interešu grupas galvenais mērķis ir uzraudzīt visus aspektus, kas saistīti ar politiku MVU jomā, īpašu uzsvaru liekot uz amatnieku un ģimenes uzņēmumu īpašajām vajadzībām. Mēs vēlamies īpaši pievērsties šiem ļoti svarīgajiem ekonomikas un sociālās jomas dalībniekiem.

Pēdējās desmitgades laikā MVU ir palīdzējuši uzturēt ieguldījumus, vienlaikus saglabājot nodarbinātības līmeni un bieži vien ar lielām pūlēm pārvarot finansiālās grūtības, kas saistītas ar ierobežotu kredītu tirgu un netaisnīgu praksi novēlotu maksājumu jomā.

Tomēr MVU joprojām ir reālais Eiropas ekonomikas pamats. Pēdējos gados tiem ir nācies saskarties ar jaunām norisēm ekonomikas un rūpniecības jomā. Tiem būs jārisina daudzas problēmas tuvākajā nākotnē. Ir vajadzīga inovācija un digitalizācija, profesionālās prasmes un vieglāka piekļuve finanšu tirgiem. Pārmērīgs regulējums un administratīvais slogs ir būtiski jāsamazina.

Novecojusī MVU definīcija ir jāpielāgo, lai atspoguļotu šāda veida uzņēmumu pašreizējo dažādību.

Tajā pašā laikā vēl viens jautājums, kas jārisina, ir amatniecības jēdziens. Mums jādomā par amatniecības uzņēmumiem saistībā ar to uzņēmējdarbības vērtību individuāli pielāgotā ražošanā. Tāpēc uzņēmuma lielumam nebūtu jānosaka, vai uzņēmums var tikt (juridiski) klasificēts kā amatniecības uzņēmums.