Izglītība un apmācība

This page is also available in

Izglītībai un apmācībai ir ļoti liela nozīme Eiropas nākotnes veidošanā. Tādēļ ES nolēmusi, ka pirmais Eiropas sociālā tiesību pīlāra pamatprincips ir “tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu vispārīgo un profesionālo izglītību un mūžizglītību”. Izglītības un apmācības galvenais uzdevums ir sagatavot Eiropas jauniešus tā, lai viņi apzinātos savus pienākumus multikulturālā, iekļaujošā sabiedrībā un viņiem būtu zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas Eiropas tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Sabiedrībā, kurai jāspēj ātri reaģēt uz jaunām problēmām, piemēram, tehnoloģiju arvien plašāku izmantošanu, kas ietekmē visas profesijas un nozares, mūžizglītība ir kļuvusi par jaunu prioritāti, jo darba devējiem un darba ņēmējiem tā paver iespēju sekmīgi pielāgoties tirgus apstākļiem, savukārt bezdarbniekiem — iespēju paaugstināt kvalifikāciju vai pārkvalificēties, lai varētu atkal iekļauties darba tirgū; mūžizglītība ir īpaši lietderīga tādām sociāli neaizsargātām grupām kā gados vecāki cilvēki un cilvēki ar zemu kvalifikāciju.

Valstu izglītības un apmācības sistēmas ir dalībvalstu kompetences joma, taču Eiropas Savienība ir pilnvarota veikt darbības, ar kurām dalībvalstu pūliņus atbalstīt, koordinēt vai papildināt ar tādām iniciatīvām kā “Erasmus+”, dažādu projektu atbalstīšana un jaunā Prasmju programma Eiropai, tādā veidā palīdzot cilvēkiem atrast kvalitatīvas darbvietas un uzlabot savas nākotnes izredzes.

Attiecīgajos atzinumos un informatīvajos ziņojumos EESK ir aizstāvējusi iedzīvotāju tiesības uz kvalitatīvu izglītību, apmācību un stažēšanos un uz taisnīgām izredzēm iekļaujošā darba tirgū.