Pamattiesības un pilsoņu tiesības

Eiropas Savienība nav tikai vienots tirgus; tā ir kopīgu vērtību savienība, un šīs vērtības veido Eiropas identitāti. Tās ir nostiprinātas Līgumā par Eiropas Savienību un ietver arī Pamattiesību hartā minētās tiesības, brīvības un principus: “Savienība balstās uz nedalāmām, universālām vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti; [Savienības] pamatā ir demokrātijas un tiesiskuma principi. Vislielāko uzmanību Savienība pievērš indivīdam, iedibinot Savienības pilsonību un izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.”

ES Pamattiesību hartā minētas visas ES iedzīvotāju personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kas jārespektē ES iestādēm un dalībvalstīm, kad tās īsteno ES tiesību aktus.

Katrs kādas dalībvalsts valstspiederīgais ir ne tikai attiecīgās valsts, bet principā arī Savienības pilsonis. Tiesības, kas saistītas ar ES pilsonību, ietver arī tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā. Grupa, ko veido viens miljons Eiropas Savienības pilsoņu, var tieši vērsties pie Eiropas Komisijas un ierosināt konkrētu iniciatīvu (Eiropas pilsoņu iniciatīva).

EESK ļoti aktīvi cenšas stiprināt pamattiesību ievērošanu, tiesiskumu un demokrātiju un it īpaši vērsties pret diskrimināciju rases, etniskās izcelsmes, invaliditātes vai dzimuma dēļ.