Ilgtspējīga attīstība

2015. gada septembrī pasaules valstu un valdību vadītāji pieņēma ANO programmu “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”, kurā izvirzīts ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) kopums, kas paredz izskaust nabadzību, aizsargāt planētu, nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību un garantēt labklājību visiem. Minētās programmas pieņemšana iezīmē vēsturisku pāreju uz jaunu paradigmu, kas universālā un integrētā veidā ļauj pievērsties nevienlīdzības mazināšanai ekonomikas, sociālajā un vides jomā. Šis process pilnībā atspoguļo Eiropas vērtības, kā sociālais taisnīgums, demokrātiska pārvaldība un sociālā tirgus ekonomika, kā arī vides aizsardzība.

Ar Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centra (IANC) palīdzību mēs cīnāmies par to, lai Eiropa kļūtu par piemēru visai pasaulei un pilnībā ievērotu un īstenotu ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Proti, mēs esam noteikuši šādas politikas jomas, kurās būtu jāīsteno pārmaiņas, lai stimulētu pāreju uz ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā:

  • taisnīga pāreja uz mazoglekļa, aprites un resursu ziņā efektīvu ekonomiku;
  • pāreja uz sociāli iekļaujošu sabiedrību un ekonomiku — pienācīgas kvalitātes nodarbinātība un cilvēktiesības;
  • pāreja uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu;
  • ieguldījumi inovācijā un ilgtermiņa infrastruktūras modernizācijā un atbalsts ilgtspējīgiem uzņēmumiem;
  • tirdzniecība kā ilgtspējīgas attīstības veicinātāja visā pasaulē.

IANC rūpējas par to, lai šī pāreja notiktu konsekventi un integrēti un lai sabiedrības ieguvums būtu pēc iespējas lielāks.