Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN)

Mobilitāte, Eiropas komunikāciju tīkli, informācijas sabiedrības attīstība, enerģētika un vispārējas nozīmes pakalpojumi ir būtiski Eiropas iedzīvotāju labklājībai un vienotā tirgus darbībai. Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN) pievēršas visiem šiem jautājumiem.

Atzinumi ir rezultāts ciešai sadarbībai ar citām Eiropas iestādēm, attiecīgajām ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību pārstāvošajām organizācijām, uz kurām attiecas šie jautājumi.

TEN specializētā nodaļa darbojas, izmantojot

  • atzinumus: pamatojoties uz padziļinātu izpēti un vienprātības veidošanas procesu, EESK palīdz Eiropas politikas darbības labāk saskaņot ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības vēlmēm;
  • projektu ziņojumus;
  • pētījumus;
  • ciešu sadarbību ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
  • attiecīgajiem tematiem veltītus pasākumus: sabiedriskās uzklausīšanas sanāksmes, konferences un sanāksmes, kurās iesaistīti eksperti, politikas veidotāji, ieinteresētās personas un plaša sabiedrība;
  • TEN locekļu aktīvu dalību svarīgos pasākumos, kurus rīko citas organizācijas.

TEN specializētajā nodaļā ir arī tematiskās izpētes grupas “Enerģētika”, “Transports” un “Vispārējas nozīmes pakalpojumi”, kuru uzdevums ir uzraudzīt norises un sniegt ieguldījumu debatēs par minētajām politikas jomām Eiropas līmenī.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report