Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI)

Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija, kuras nosaukumam izmanto arī no franču valodas aizgūto akronīmu CCMI (Commission consultative des mutations industrielles), analizē rūpniecības pārmaiņas visdažādākajās nozarēs, ejot kopsolī ar laiku un ņemot vērā Eiropas ekonomiskā un sociālā modeļa vērtības.

CCMI aizstāja Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) konsultatīvo komiteju, kuras darbība beidzās 2002. gada 23. jūlijā. CCMI ir patstāvīga EESK struktūra, kuras kompetences jomā ir visas rūpniecības — gan ražošanas, gan pakalpojumu — nozares.

Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvajā komisijā darbojas EESK locekļi un pieaicinātie delegāti.
Pēdējos no minētajiem ieceļ EESK, izraugoties to nozaru apvienību locekļus, kas Eiropas līmenī pārstāv organizēto pilsonisko sabiedrību.

CCMI priekšsēdētājs ir EESK loceklis, bet CCMI līdzpriekšsēdētājs ir delegāts.

CCMI tematiskās prioritātes ir

  • joprojām ogļu un tērauda nozares un to ražošanas un patēriņa ķēdes, kurās darbojas ES;
  • rūpniecības pārmaiņu ietekme uz citām rūpniecības un pakalpojumu nozarēm un vispārīgi uz tādām jomām kā nodarbinātība, sociālā un strukturālā politika, ilgtspējīga attīstība, enerģētikas pārkārtošana utt.;
  • tagad arī digitālās pārmaiņas rūpniecībā un to ietekme uz nozarēm un sabiedrību, piemēram, uz pakalpojumu un finanšu nozarēm, autobūves nozari, veselības aprūpes jomu, un rūpniecībā notiekošo digitālo pārmaiņu ietekme uz profesionālo apmācību, izglītību, publiskā un privātā sektora partnerībām, sociālo un pilsonisko dialogu un vispārējo pāreju no ceturtās revolūcijas rūpniecībā uz ceturto revolūciju sabiedrībā.

CCMI var paust savu viedokli, sagatavojot atzinumus, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jāpieprasa obligāti, atzinumus pēc fakultatīviem pieprasījumiem un izpētes atzinumus, kurus pieprasījis Eiropas Parlaments, Padome vai Komisija, un arī pašiniciatīvas atzinumus un informatīvus ziņojumus, un organizējot konferences un uzklausīšanas sanāksmes.

Tai ir ciešas darba attiecības ar ES iestādēm un aģentūrām un daudzām citām organizācijām.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports