Sociālās lietas

Eiropas Savienībā ir 25 miljoni bezdarbnieku un 122 miljoni cilvēku, kurus apdraud nabadzība vai sociālā atstumtība. Minēto skaitļu dēļ ir jāpanāk lielāka ekonomiskā konverģence, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Pasākumi, kas ir iekļaujoši un balstās uz aktīvu darba tirgus politiku, ir būtiski, lai palīdzētu cilvēkiem atrast pienācīgas kvalitātes darbvietas, savukārt taisnīgām un efektīvām sociālās drošības sistēmām ir liela nozīme centienos panākt visu cilvēku sociālo aizsardzību un to cilvēku iekļaušanu, kas joprojām ir atstumti no sabiedrības.

Sociālās lietas ietver tādus jautājumus kā pienācīgas kvalitātes darbvietas, sociālā drošība, aizsardzība un integrācija, nabadzības mazināšana, dzimumu līdztiesība, personas ar invaliditāti, bērnu un ģimeņu vajadzības, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki un mazākumtautības, piemēram, romi, veselības aprūpes pieejamība, tieslietas, izglītība, kultūra un sports, kā arī brīvprātīgais darbs un aktīvs pilsoniskums. Arī visās apakšjomās pamatmērķis ir sociālās politikas centrā izvirzīt cilvēkus un nodrošināt vienādu attieksmi pret tiem, un ES līmenī šīs politikas nozīmīgākais instruments ir Eiropas sociālo tiesību pīlārs.

Nodarbinātība, izglītība un apmācība, migrācija un patvērums, pamattiesības un pilsoņu tiesības ir cieši saistīti temati, kas ir galvenokārt Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) pārziņā. SOC specializētās nodaļas Darba tirgus novērošanas centrs īpašu uzmanību velta problēmām, kas ietekmē Eiropas darbaspēku un darba tirgu. Tematiskās izpētes grupas “Personu ar invaliditāti tiesības” un “Romu integrācija” nodarbojas ar attiecīgo problēmjautājumu risināšanu. Ar saviem atzinumiem šajā jomā EESK ir arī panākusi ievērojama sociālo tiesību aktu kopuma izveidi.