Enerģētika

This page is also available in

Pagātnē Eiropas energoapgāde lielā mērā tika nodrošināta, nereti izmantojot dārgus un piesārņojošus resursus, ko bieži vien importēja no trešām valstīm. Šis modelis ir kļuvis neilgtspējīgs. Klimata pārmaiņas liek sabiedrībai samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, savukārt Eiropas energoapgādes drošība joprojām ir apdraudēta.

Kādi ir EESK mērķi enerģētikas politikas jomā?

  • Atklāti risināt sociālās problēmas, kas saistītas ar pārmaiņām ražošanā un energoresursu izmantošanu.
  • Ļaut rūpniecībai izmantot tehnoloģiskās un ekonomiskās iespējas, ko sniedz pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, un vienlaikus risināt problēmas, kuras saistītas ar enerģijas izmaksu pieaugumu, tirgus izkropļojumiem un energoapgādes uzticamību.
  • Saistībā ar enerģijas pieejamību, cenām un izvēli aizsargāt patērētāju intereses, jo īpaši attiecībā uz neaizsargātām grupām, kuras apdraud enerģētiskā nabadzība, un vienlaikus nodrošināt tiem iespēju kļūt par aktīviem tirgus dalībniekiem.
  • Nodrošināt, ka iedzīvotāji tiek iesaistīti ES enerģētikas politikas izstrādāšanā.

Kā Komiteja īsteno šos mērķus?

EESK ir iesaistīta ES enerģētikas politikas veidošanā, jo īpaši Eiropas Komisijas “Enerģētikas savienības” kontekstā, un šajā nolūkā Komiteja izstrādā atzinumus, kā arī pasākumus un Eiropas Enerģētikas dialogu.

  • Kopš Enerģētikas savienības uzsākšanas 2015. gadā EESK ir izstrādājusi daudzus atzinumus, pirmām kārtām reaģējot uz svarīgākajiem tiesību aktu kopumiem, piemēram, “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”.
  • EESK veicina Eiropas Enerģētikas dialogu, kurā piedalās eksperti, ieinteresētās personas un politikas veidotāji no visas Eiropas. Tas jo īpaši attiecas uz ikgadējo uzklausīšanu par Enerģētikas savienības stāvokļa ziņojumu, kura mērķis ir informēt ES politikas veidotājus par idejām un jautājumiem, ko izvirzījuši Eiropas iedzīvotāji un organizēta pilsoniskā sabiedrība (2015, 2016).

EESK locekļi organizē sabiedriskās uzklausīšanas sēdes un konferences, kā arī aktīvi piedalās ārējos pasākumos, kā ikgadējais Enerģētikas infrastruktūras forums, Eiropas Kodolenerģētikas forums un iedzīvotāju forums “Enerģija”.