Kõik sisenõuanderühmad ja ühised nõuanderühmad

Sisenõuanderühmad on kodanikuühiskonna organid, mis annavad nõu kaubanduslepingute rakendamisel. Need loodi esimest korda 2011. aastal sõlmitud ELi-Korea vabakaubanduslepingu alusel. Alates sellest ajast on iga vabakaubanduslepingu puhul, mille EL on allkirjastanud partnerriigi või riikide rühmaga, loodud ELi sisenõuanderühm ja lepingupartneri sisenõuanderühm.

Sisenõuanderühmade puhul ei ole tegemist kahepoolsete organitega: ELi sisenõuanderühma ülesanne on nõustada komisjoni kaubanduse peadirektoraati, samas kui lepingupartneri sisenõuanderühma ülesanne on nõustada oma riigi valitsust. Siiski võivad mõlema poole sisenõuanderühmad korraldada sisenõuanderühmade ühiskoosolekuid enne kaubanduse peadirektoraadi iga-aastast kodanikuühiskonna foorumi koosolekut, mis korraldatakse konkreetse vabakaubanduslepingu raames.

Sisenõuanderühmad tegutsevad peamiselt kaubanduse ja kestliku arengu valdkonnas: ELi allkirjastatud vabakaubanduslepingutes on eraldi peatükk kaubanduse ja kestliku arengu kohta ning sisenõuanderühmades esindatud sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad esitada oma seisukoha vabakaubanduslepingu mõju kohta ühiskonnale, majandusele, keskkonnale ning töötajate ja inimõigustele ELis ja partnerriigis või -riikides.

Sisenõuanderühmade koosseis tagab kolme peamise rühma tasakaalustatud esindatuse: tööandjad, töötajad ja kolmas sektor / vabaühendused. Täiendavate alajaotuste üle otsustavad ja need kehtestavad sisenõuanderühmad ise. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi sisenõuanderühmades esindatud kolme liikmega (üks iga rühma kohta).

Komitee tagab ka kõigile sisenõuanderühmadele sekretariaaditeenused.

Pärast ELi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimist, mis jõustus 2021. aastal, loodi ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu raames ELi sisenõuanderühm, mille ülesanne on nõustada komisjoni kogu lepingu osas. Sisenõuanderühma laiema tegevusala tõttu on sellel ka rohkem liikmeid (kokku 30 kohta, 6 kohta eraldatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele).

Tulevikus võidakse teistele sisenõuanderühmadele anda vastutus asjaomase vabakaubanduslepingu kogu kohaldamisala eest.

Alates 2021. aastast on komitee igal aastal korraldanud kõikide sisenõuanderühmade ühiskoosoleku, mis annab võimaluse teha kokkuvõtteid ja ELi sisenõuanderühmadel teineteisele parimaid tavasid tutvustada.

Praegu tegutsevad sisenõuanderühmad:

ELi sisenõuanderühm 

Liikmeid kokku 

EMSK esindajaid 

Alalisi vaatlejaid 

Kanada 

23 

Cariforum 

13 

 

Kesk-Ameerika 

16 

 

Colombia, Peruu ja Ecuador 

20 

 

Gruusia 

 

Jaapan 

14 

 

Moldova 

 

Singapur 

14 

 

Lõuna-Korea 

19 

 

Ühendkuningriik 

30 

30 

Ukraina 

14 

 

Vietnam 

21